top of page

Освітньо-професійна програма:

Комп`ютерні науки

Код та найменування спеціальності:

122 Комп`ютерні науки

Шифр та найменування галузі знань:

12 Інформаційні технології

Сьогодні важко уявити собі життя без сучасної комп'ютерної техніки. Темпи розвитку комп'ютерних технологій вражають. Ми є свідками справжньої комп'ютерної революції! Комп'ютерні технології, які з'явилися у середині ХХ століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Передові технології будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку праці, а ті, хто присвятив себе галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього інформаційного простору.

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розроблення, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук та інформаційних технологій у змозі вирішувати завдання, створюючи програми для їх розв’язання, використовуючи новітні технологічні засоби інформаційних технологій.

 

Спеціальність «Комп'ютерні науки» базується на вивченні нормативних (обов'язкових) дисциплін фундаментальної, гуманітарної та спеціальної підготовки фахівців, а також вибіркових дисциплін за фахом. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп'ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи в галузі. Навчальний план містить вибіркові дисципліни, знання з яких є фундаментальними та витребувані на ринку праці. Навчання за спеціальністю передбачає отримання знань з сучасних мов та технологій програмування, теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення. Знання, одержані в рамках підготовки за спеціальністю, знаходять широке застосування в багатьох сферах людської діяльності.

 

За період навчання студенти вивчають дисципліни, спрямовані на використання знань у різних сферах інформаційних технологій (ІТ), зокрема:

  • проєктування та реалізація складних розподілених інформаційних систем;

  • захист інформації в інформаційних системах та створення комплексних систем захисту;

  • інтеграція інформаційних систем (включаючи апаратне, програмне, інформаційне забезпечення, телекомунікації);

  • інженерія знань та системи штучного інтелекту, системи прийняття рішень;

  • вебсервіси, сервіс-орієнтовані інформаційні систем;

  • проєктування комп'ютеризованих інтегрованих систем управління виробничими процесами.

 

Спеціальність «Комп'ютерні науки» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Місцем роботи випускників можуть бути організації, фірми, підприємства, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Веб, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп'ютерні технології. Спеціалісти з комп’ютерних наук зможуть працюва­ти над розробкою програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування та діагно­стики в економічній, технічній, медичній галузях, професійно використовувати комп’ютерну гра­фіку та вебдизайн при створенні та модифікації інтернет-сайтів та інше. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено та мати гнучкий робочий графік.

bottom of page